استفاده از موتور بنزینی و دیزلی در مناطق کشاورزی و دور افتاده کاربرد زیادی دارد و با توجه به هزینه کمتر برای تولید انرژی استفاده از موتور پمپ‌ها امروزه رواج بیشتری یافته است.
نوشته موتور پمپ آب کشاورزی اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد….

استفاده از موتور بنزینی و دیزلی در مناطق کشاورزی و دور افتاده کاربرد زیادی دارد و با توجه به هزینه کمتر برای تولید انرژی استفاده از موتور پمپ‌ها امروزه رواج بیشتری یافته است.
نوشته موتور پمپ آب کشاورزی اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.