یک عضو موتلفه درباره احتمال حمایت مجدد حزب موتلفه از افرادی همچون مصطفی میرسلیم در انتخابات ۱۴۰۲ اظهارنظر کرد.

یک عضو موتلفه درباره احتمال حمایت مجدد حزب موتلفه از افرادی همچون مصطفی میرسلیم در انتخابات ۱۴۰۲ اظهارنظر کرد.