مطالعات حاکی از آن است که کشور در سال‌های پیش رو با مشکل پیری جمعیت و افت شاخصه‌های جمعیتی همراه خواهد بود و جامعه ایرانی برخلاف تعداد فرزندانی که دارد، مایل به فرزندآوری است….

مطالعات حاکی از آن است که کشور در سال‌های پیش رو با مشکل پیری جمعیت و افت شاخصه‌های جمعیتی همراه خواهد بود و جامعه ایرانی برخلاف تعداد فرزندانی که دارد، مایل به فرزندآوری است.