نمایندگان مجلس نظرات خود درباره وزیر پیشنهادی دادگستری را در مجلس شورای اسلامی ارائه دادند.

نمایندگان مجلس نظرات خود درباره وزیر پیشنهادی دادگستری را در مجلس شورای اسلامی ارائه دادند.