سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای این کمیسیون با اکثریت آرا، «خاندوزی» را به عنوان گزینه مطلوب وزارت امور اقتصادی و دارایی پذیرفتند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای این کمیسیون با اکثریت آرا، «خاندوزی» را به عنوان گزینه مطلوب وزارت امور اقتصادی و دارایی پذیرفتند.