نمایندگان مجلس با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی موافقت کردند.