تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار داشت که با رای موافق 162 نماینده مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت موافقت کردند.

تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار داشت که با رای موافق 162 نماینده مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت موافقت کردند.