نهمین تکه پایتخت یکی از مناطق پیشرو در زمینه اجرای فعالیت‌های خیرخواهانه است که با راه اندازی دوباره دبیرخانه سمن‌ها در آن ضمن بررسی شفافیت و تأثیرگذاری عملکرد خیریه‌ها ،از موازی کاری آنها جلوگیری می‌شود….

نهمین تکه پایتخت یکی از مناطق پیشرو در زمینه اجرای فعالیت‌های خیرخواهانه است که با راه اندازی دوباره دبیرخانه سمن‌ها در آن ضمن بررسی شفافیت و تأثیرگذاری عملکرد خیریه‌ها ،از موازی کاری آنها جلوگیری می‌شود.