دانشمندان می‌گویند که جو مه‌آلود سیارات فراخورشیدی، مانعی برای کشف آب و پی بردن به قابلیت سکونت در آنهاست اما شاید با شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای بتوان این مشکل را برطرف کرد….

دانشمندان می‌گویند که جو مه‌آلود سیارات فراخورشیدی، مانعی برای کشف آب و پی بردن به قابلیت سکونت در آنهاست اما شاید با شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای بتوان این مشکل را برطرف کرد.