به نظر می رسد مهناز افشار برای بازگشت به ایران لحظه شماری می کند.

به نظر می رسد مهناز افشار برای بازگشت به ایران لحظه شماری می کند.