سید حمیدرضاکاظمی گفت : کلنگ زنی قطعه چهارم این محور گامی بزرگ در راستای توسعه شهرستان است.

سید حمیدرضاکاظمی گفت : کلنگ زنی قطعه چهارم این محور گامی بزرگ در راستای توسعه شهرستان است.