معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: هر چند اقداماتی همچون کم کردن عمل های انتخابی و یا کمک گرفتن از دیگر استان ها تا حدودی این کمبود جبران شده، اما مطمئنا این پرستاران نیاز به بازتوانی دارند و اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، پرستاران دچار سندروم فرسای…

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: هر چند اقداماتی همچون کم کردن عمل های انتخابی و یا کمک گرفتن از دیگر استان ها تا حدودی این کمبود جبران شده، اما مطمئنا این پرستاران نیاز به بازتوانی دارند و اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، پرستاران دچار سندروم فرسایشی خواهد شد.