سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین اجرای برنامه ۲۵ ساله با چین را از دستاوردهای مهم سفر وزیر امور خارجه کشورمان به پکن عنوان کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین اجرای برنامه ۲۵ ساله با چین را از دستاوردهای مهم سفر وزیر امور خارجه کشورمان به پکن عنوان کرد.