در سال‌های اخیر معضل آلودگی هوا در محیط بیرون، موضوعی بسیار نگران‌کننده بوده تا جایی که گاهی حتی فراموش می‌کنیم کیفیت هوایی که در داخل خانه تنفس می‌کنیم نیز به اندازه هوای بیرون مهم است….

در سال‌های اخیر معضل آلودگی هوا در محیط بیرون، موضوعی بسیار نگران‌کننده بوده تا جایی که گاهی حتی فراموش می‌کنیم کیفیت هوایی که در داخل خانه تنفس می‌کنیم نیز به اندازه هوای بیرون مهم است.