کنعانی‌زادگان تا کنون حوادثی مشابه این درگیری داشته است اما هیچگاه برخورد جدی با او نشد. گفته می‌شود احتمال محرومیت سه جلسه ای و بیشتر برای مدافع مستحکم پرسپولیس وجود دارد….

کنعانی‌زادگان تا کنون حوادثی مشابه این درگیری داشته است اما هیچگاه برخورد جدی با او نشد. گفته می‌شود احتمال محرومیت سه جلسه ای و بیشتر برای مدافع مستحکم پرسپولیس وجود دارد.