گروه طالبان دستور داد کسانی که در کابل هنوز سلاح، مهمات و خودروهای دولتی در دست دارند، ظرف مدت یک هفته آنها را تحویل دهند یا در غیر اینصورت با مجازات روبرو شوند….

گروه طالبان دستور داد کسانی که در کابل هنوز سلاح، مهمات و خودروهای دولتی در دست دارند، ظرف مدت یک هفته آنها را تحویل دهند یا در غیر اینصورت با مجازات روبرو شوند.