آذر منصوری با انتقاد شدید از برخوردهای حذفی موجود در کشور گفت: مفهوم انتخابات در کشور از بین رفته و دل بستن صرف به صندوق‌های رأی دیگر کارکرد خود را از دست داده است….

آذر منصوری با انتقاد شدید از برخوردهای حذفی موجود در کشور گفت: مفهوم انتخابات در کشور از بین رفته و دل بستن صرف به صندوق‌های رأی دیگر کارکرد خود را از دست داده است.