بازنشستگان کشوری تا ۲ هفته دیگر مهلت دارند تا برای دریافت وام ضروری ثبت نام کنند.

بازنشستگان کشوری تا ۲ هفته دیگر مهلت دارند تا برای دریافت وام ضروری ثبت نام کنند.