مهرسان فقط یک نام نیست، یک خانه است، آشیانه ای گرم که با حضور دختران و مادران ورزشکارش  پابرجاست.

مهرسان فقط یک نام نیست، یک خانه است، آشیانه ای گرم که با حضور دختران و مادران ورزشکارش  پابرجاست.