یک سگ که در رودخانه گرفتار شده باشد و تقلا کند، بهترین شکار برای یک گله تمساح است اما طبیعت، گاهی چنان ما را غافلگیر می‌کند که حتی تصورش هم برای ما سخت است….

یک سگ که در رودخانه گرفتار شده باشد و تقلا کند، بهترین شکار برای یک گله تمساح است اما طبیعت، گاهی چنان ما را غافلگیر می‌کند که حتی تصورش هم برای ما سخت است.