مهدی هاشمی دوباره تصویری همراه با همسر دومش مهنوش صادقی منتشر کرد و با کلی نظر ناجور و ناسزا کاربران مواجه شد!

مهدی هاشمی دوباره تصویری همراه با همسر دومش مهنوش صادقی منتشر کرد و با کلی نظر ناجور و ناسزا کاربران مواجه شد!