تصویری خاطره‌انگیز از استارت مهدی مهدوی‌کیا ۱۹ ساله در کنار علی خسروی در سال ۱۳۷۵ را مشاهده کنید.

تصویری خاطره‌انگیز از استارت مهدی مهدوی‌کیا ۱۹ ساله در کنار علی خسروی در سال ۱۳۷۵ را مشاهده کنید.