به نظر می‌رسد صالح حردانی جای خودش را در تیم ملی به مهدی قائدی داده است .

به نظر می‌رسد صالح حردانی جای خودش را در تیم ملی به مهدی قائدی داده است .