دارنده دو مدال طلا و یک برنز کاراته جهان گفت: با انتخاب مسابقه من به عنوان یکی از بهترین مسابقات ۱۰ سال اخیر کاراته جهان، بار دیگر قدرت کاراته ایران در دنیا به اثبات رسید….

دارنده دو مدال طلا و یک برنز کاراته جهان گفت: با انتخاب مسابقه من به عنوان یکی از بهترین مسابقات ۱۰ سال اخیر کاراته جهان، بار دیگر قدرت کاراته ایران در دنیا به اثبات رسید.