با اعلام فرمانده عملیات، آتش سوزی در پتروشیمی شهید تندگویان مهار شد.

با اعلام فرمانده عملیات، آتش سوزی در پتروشیمی شهید تندگویان مهار شد.