فرماندار شهرستان کردکوی در غرب گلستان از مهارآتش سوزی در جنگل‌های جهانما این منطقه خبر داد و گفت: یکصد نفر از نیروهای عملیاتی و بومیان منطقه برای جلوگیری از شعله ور شدن دوباره آتش سوزی پیرامون حریق مستقر هستند….

فرماندار شهرستان کردکوی در غرب گلستان از مهارآتش سوزی در جنگل‌های جهانما این منطقه خبر داد و گفت: یکصد نفر از نیروهای عملیاتی و بومیان منطقه برای جلوگیری از شعله ور شدن دوباره آتش سوزی پیرامون حریق مستقر هستند.