مهارت مثال‌زدنی خلبان در فرود آوردن هواپیما در شرایط بد جوی را در فیلم زیر ببینید.

مهارت مثال‌زدنی خلبان در فرود آوردن هواپیما در شرایط بد جوی را در فیلم زیر ببینید.