مهاجم تازه وارد پرسپولیس درباره ایام درخشانش در تیم پالمیراس صحبت کرد.

مهاجم تازه وارد پرسپولیس درباره ایام درخشانش در تیم پالمیراس صحبت کرد.