جوزی اوگوو مهاجم کارکشته بریتانیایی تابستان گذشته به عنوان بازیکن آزاد به جده نقل مکان کرد و با قراردادی یک ساله به دسته دوم جده عربستان پیوست و تعداد گل‌های خود را دو رقمی کرد….

جوزی اوگوو مهاجم کارکشته بریتانیایی تابستان گذشته به عنوان بازیکن آزاد به جده نقل مکان کرد و با قراردادی یک ساله به دسته دوم جده عربستان پیوست و تعداد گل‌های خود را دو رقمی کرد.