کتاب «مهاجر عشق»به زندگی شهید حاج حمید رمضانی در عنفوان جوانی و در کوران حوادث انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مردانه دست از جان شست به دفاع از میهن پرداخت….

کتاب «مهاجر عشق»به زندگی شهید حاج حمید رمضانی در عنفوان جوانی و در کوران حوادث انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مردانه دست از جان شست به دفاع از میهن پرداخت.