علی کریمی در طول دهه گذشته همواره یکی از منتقدان اتفاقات سیاسی – اجتماعی و فرهنگی در ایران بوده که به‌واسطه شهرت و محبوبیتش، با واکنش‌های زیادی همراه شده است. اتفاقا اینجا همان موضوعی است که مهاجرت احتمالی یا قطعی علی کریمی از ایران را برای یک طیف کامل…

علی کریمی در طول دهه گذشته همواره یکی از منتقدان اتفاقات سیاسی – اجتماعی و فرهنگی در ایران بوده که به‌واسطه شهرت و محبوبیتش، با واکنش‌های زیادی همراه شده است. اتفاقا اینجا همان موضوعی است که مهاجرت احتمالی یا قطعی علی کریمی از ایران را برای یک طیف کاملا خاص مهم جلوه می‌دهد. طیفی که از سال ۱۳۸۸ به این طرف، علیه علی کریمی گارد گرفته و ابایی از تخریب او در فضای رسانه‌ای که اتفاقا تعدادشان هم زیاد است نداشته‌اند.