شهردار تهران گفت: متاسفانه الگوی مشخصی برای توسعه شهر وجود نداشته است. امروز می‌بینیم منطقه ۲۲ نیازهای ابتدایی دارد و از سرانه‌های لازم برای زندگی شهروندان برخوردار نیست….

شهردار تهران گفت: متاسفانه الگوی مشخصی برای توسعه شهر وجود نداشته است. امروز می‌بینیم منطقه ۲۲ نیازهای ابتدایی دارد و از سرانه‌های لازم برای زندگی شهروندان برخوردار نیست.