«مهدی عباسی» عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه‌ای که به میزبانی منطقه۹ بزرگزار شد تامین سرانه خدمات و تاب‌آوری با اقدام مشترک دستگاه‌های اجرایی را امکان‌پذیر دانست….

«مهدی عباسی» عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه‌ای که به میزبانی منطقه۹ بزرگزار شد تامین سرانه خدمات و تاب‌آوری با اقدام مشترک دستگاه‌های اجرایی را امکان‌پذیر دانست.