سرمربی جدید تیم تراکتور گفت: من به خاطر تماس ایشان و هواداران تراکتور به تبریز آمدم.

سرمربی جدید تیم تراکتور گفت: من به خاطر تماس ایشان و هواداران تراکتور به تبریز آمدم.