منصوریان در مورد صحبت به زبان‌های مختلف با بازیکنان تیمش گفت: با تورس به زبان انگلیسی و با سه چهار کلمه که حفظ کردم، صحبت کردم. با برخی از بازیکنان نیز عربی صحبت کردم، چون سریع‌تر درک می‌کنند. با کنت هم که آلمانی حرف زدم. به جز فوتبال و زبان، هیچ چیزی …

منصوریان در مورد صحبت به زبان‌های مختلف با بازیکنان تیمش گفت: با تورس به زبان انگلیسی و با سه چهار کلمه که حفظ کردم، صحبت کردم. با برخی از بازیکنان نیز عربی صحبت کردم، چون سریع‌تر درک می‌کنند. با کنت هم که آلمانی حرف زدم. به جز فوتبال و زبان، هیچ چیزی بلد نیستم.