بنا بر اعلام رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۵ درصد میزان گرد و غبارو ۳۵ درصد خسارت ناشی از گرد و غبار از اراضی کشاورزی نشات می‌گیرد.

بنا بر اعلام رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۵ درصد میزان گرد و غبارو ۳۵ درصد خسارت ناشی از گرد و غبار از اراضی کشاورزی نشات می‌گیرد.