مروز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به دیروز با 6 درصد افزایش به 429 میلیارد تومان رسید. این معاملات روی 30 نماد اخزا و 9 نماد اراد انجام شد. …

مروز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به دیروز با 6 درصد افزایش به 429 میلیارد تومان رسید. این معاملات روی 30 نماد اخزا و 9 نماد اراد انجام شد.