امروز منحنی نرخ بازدهی اوراق آتی در بیشتر سررسید‌ها موازی و مماس با محور 24.7 درصد بود.

امروز منحنی نرخ بازدهی اوراق آتی در بیشتر سررسید‌ها موازی و مماس با محور 24.7 درصد بود.