نباید اصرار داشت که همه امور خارجی است، چون این به‌معنای ناتوانی ما در اصلاح امور خواهد بود ضمن اینکه معترضان و مردم را عصبانی‌تر می‌کند.

نباید اصرار داشت که همه امور خارجی است، چون این به‌معنای ناتوانی ما در اصلاح امور خواهد بود ضمن اینکه معترضان و مردم را عصبانی‌تر می‌کند.