رئیس هیأت کشتی استان سمنان گفت: منتظر اعلام برنامه ها از سوی فدراسیون کشتی هستیم تا برنامه های هیأت کشتی استان را طبق آن پیش ببریم.

رئیس هیأت کشتی استان سمنان گفت: منتظر اعلام برنامه ها از سوی فدراسیون کشتی هستیم تا برنامه های هیأت کشتی استان را طبق آن پیش ببریم.