منتخبان انجمن موسیقی شهرستان شهریار جهت حضور در مجمع نمایندگان استان تهران معرفی شدند