به گفته کارشناس مناسب سازی سازمان بهزیستی استان تهران، بسیاری از دستگاه‌ها دغدغه انجام کار داشته و اقداماتی انجام می‌دهند، اما متاسفانه اصولی نیستند و معولان نمی‌توانند از آن‌ها استفاده کنند….

به گفته کارشناس مناسب سازی سازمان بهزیستی استان تهران، بسیاری از دستگاه‌ها دغدغه انجام کار داشته و اقداماتی انجام می‌دهند، اما متاسفانه اصولی نیستند و معولان نمی‌توانند از آن‌ها استفاده کنند.