منابع غیررسمی اعلام کردند که نخست وزیر عراق، امروز جده را به مقصد تهران ترک کرد.

منابع غیررسمی اعلام کردند که نخست وزیر عراق، امروز جده را به مقصد تهران ترک کرد.