فرماندار شهرستان چرداول از ممنوعیت تردد خودروهای غیر بومی و افراد غیر ساکن به شهرسرابله مرکزشهرستان چرداول خبرداد.

فرماندار شهرستان چرداول از ممنوعیت تردد خودروهای غیر بومی و افراد غیر ساکن به شهرسرابله مرکزشهرستان چرداول خبرداد.