یک رسانه بلژیکی مدعی شده دادگاهی در این کشور حکم ممنوعیت استرداد اسدالله اسدی ، دیپلمات ایرانی شاغل در سفارت ایران در وین (دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین اتریش) به ایران را لغو کرده است….

یک رسانه بلژیکی مدعی شده دادگاهی در این کشور حکم ممنوعیت استرداد اسدالله اسدی ، دیپلمات ایرانی شاغل در سفارت ایران در وین (دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین اتریش) به ایران را لغو کرده است.