دبیر فدراسیون فوتبال ضمن تبریک پیروزی نساجی در آسیا گفت: امیدوارم نمایندگان ایران در ادامه نتایج بهتری بگیرند.

دبیر فدراسیون فوتبال ضمن تبریک پیروزی نساجی در آسیا گفت: امیدوارم نمایندگان ایران در ادامه نتایج بهتری بگیرند.