مدافع چپ جوان سرخ پوشان در این فصل فرصت زیادی برای بازی کردن پیدا نکرد.

مدافع چپ جوان سرخ پوشان در این فصل فرصت زیادی برای بازی کردن پیدا نکرد.