امیرحسین توخته والیبالیست و علی شریفی فرنگی‌کار کشورمان به دلیل استفاده از ماده ممنوعه به ترتیب یک و چهار سال از کلیه فعالیت‌های ورزشی محروم شدند….

امیرحسین توخته والیبالیست و علی شریفی فرنگی‌کار کشورمان به دلیل استفاده از ماده ممنوعه به ترتیب یک و چهار سال از کلیه فعالیت‌های ورزشی محروم شدند.