لووا-بلوا، رئیس کمیسیون حقوق کودکان روسیه، بیش از ۱۷ هزار کودک اوکراینی بدون سرپرست را از مناطق تحت اشغال روس‌ها به زور و غیرقانونی منتقل کرده است….

لووا-بلوا، رئیس کمیسیون حقوق کودکان روسیه، بیش از ۱۷ هزار کودک اوکراینی بدون سرپرست را از مناطق تحت اشغال روس‌ها به زور و غیرقانونی منتقل کرده است.