اولین روز آغاز آموزش‌های نظامی پرنسس الیزابت ۱۸ ساله در مدرسه نظامی بلژیک. الیزابت ملکه بعدی بلژیک خواهد بود.

اولین روز آغاز آموزش‌های نظامی پرنسس الیزابت ۱۸ ساله در مدرسه نظامی بلژیک. الیزابت ملکه بعدی بلژیک خواهد بود.